Akronim od The International Organisation of Supreme Audit Institutions, odnosno Međunarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucija.

INTOSAI revizorski standardi označavaju skup revizorskih standarda razvijenih od strane INTOSAI koji se svi zajedno od 2019. godine nazivaju IFPP i obuhvataju INTOSAI principe, standarde i smjernice. Detaljnije pogledati pod IFPP.