Акроним одThe International Organisation of Supreme Audit Institutions, односно Међународна организација врховних ревизијских институција.

INTOSAI ревизорски стандарди означавају скуп ревизорских стандарда развијених од стране INTOSAI који се сви заједно од 2019. године називају IFPP и обухватају INTOSAI принципе, стандарде и смјернице. Детаљније погледати под IFPP.