Akronim od International Public Sector Accounting Standards, odnosno Međunarodni računovodstveni standardi za javni sektor (skraćeno: MRS-JS).

IPSAS standardi na obračunskoj osnovi zasnivaju se na Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI ili engl. IFRS), koje je izdao Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) gdje god su zahtjevi tih Standarda primjenjivi na javni sektor. Osim toga, IPSAS se bave pitanjima finansijskog izvještavanja koja su specifična za javni sektor i koja nisu obrađena u MSFI-jevima.

IPSASB izdaje MRS-JS koji se odnose na finansijsko izvještavanje prema gotovinskoj i prema obračunskoj osnovi računovodstva.