Акроним од International Public Sector Accounting Standards, односно Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор (скраћено: МРС-ЈС).

IPSAS стандарди на обрачунској основи заснивају се на Међународним стандардима финансијског извјештавања (MSFI или енгл. IFRS), које је издао Одбор за међународне рачуноводствене стандарде (IASB) гдје год су захтјеви тих Стандарда примјењиви на јавни сектор. Осим тога, IPSAS се баве питањима финансијског извјештавања која су специфична за јавни сектор и која нису обрађена у MSFI-јевима.

IPSASB издаје МРС-ЈС који се односе на финансијско извјештавање према готовинској и према обрачунској основи рачуноводства.