A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž
Pronađeno: 293
Strana 9 од 30

Revizijski dokazi i etika

Tokom procesa revizije, revizor može doći do osjetljivih i povjerljivih informacija. Osjetljive informacije mogu uključivati mišljenja osoblja o njihovom menadžmentu ili mišljenja o političkoj situaciji u društvu. Otkrivanje izvora takvih informacija moglo bi biti nepovoljno za one koji su dali te informacije.

U nekim situacijama, informacije neće biti moguće koristiti kao revizijske dokaze ukoliko se ne može otkriti izvor informacija. To može biti slučaj u situacijama gdje se intervjuišu konsultanti specijalisti. Isto tako moguće su i situacije gdje je izvor informacija toliko očigledan da je nemoguće zadržati anonimnost. U svim ovim situacijama revizor mora balansirati između vrijednosti za reviziju da se otkrije izvor informacija i štete koju to može prouzrokovati otkrivanjem izvora informacija. Revizor bi trebao informisati osobu koja daje informacije o tome kako će ta informacija biti iskorištena, da li će izvor informacija biti otkriven, itd.

Revizijski dosije ili revizijski fajl

Jedna ili više fascikli (fajlova, foldera) ili drugih medija za skladištenje podataka, u fizičkom ili elektronskom obliku, koje sadrže evidencije koji čine revizijsku dokumentaciju za konkretan revizijski angažman.

Revizijski postupci

Vidjeti: Vrste revizijskih postupaka.

Revizijski problem

Jasno definisanje i formulisanje revizorskog problema jedan je od kompleksnijih zadataka revizije učinka. Definisani problem u društvu nije ujedno i revizorski problem. Tokom predstudije, revizorski tim treba da ustanovi korelaciju između problema u društvu i određenih nedostataka u javnom sektoru. Ukoliko se ta korelacija može uspostaviti, takvi nedostaci mogu predmet ispitivanja revizije učinka i predstavljaju revizorski problem.

Primjer: učestalost poplava ili požara može biti društveni problem. Učestalost poplava ili požara nije istovremeno i revizijski problem. Kako bi se ovaj problem opisao, potrebno je prikupiti podatke kojima se opisuje koliko često dolazi do poplava ili požara, u kojim regijama, kakvi su trendovi i promjene tokom određenog vremenskog perioda, i sl. Predmet revizije u ovom slučaju predstavljale bi aktivnosti institucija usmjerene na smanjenje rizika od poplava ili požara. Kako bi se objasnile posljedice po društvo, potrebno je prikupiti i prezentovati podatke o tome kolike su štete za poslovne i stambene objekte, objekte infrastrukture, poljoprivredno zemljište, šume, da li ima posljedica po život i zdravlje ljudi i kako se one manifestuju i slično. Na ovaj način, ističu se i motivi zbog kojih je potrebno obaviti reviziju u datoj oblasti.

Revizijski rizik

Rizik da izvještaj o reviziji ili, tačnije, mišljenje ili zaključak revizora neće biti primjerni s obzirom na okolnosti predmetne revizije. U reviziji finansijskih izvještaja to je rizik da će revizor dati neodgovarajuće mišljenje kada u finansijskim izvještajima postoje materijalno pogrešni iskazi. Revizijski rizik je funkcija rizika materijalno pogrešnih iskaza i rizika neotkrivanja (detekcioni).

Rizik materijalno značajnog pogrešnog iskaza predstavlja rizik da finansijski izvještaji prije revizije sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, a ovaj rizik se sastoji iz dvije komponete: inherentnog i kontrolnog rizika. Tako je revizijski rizik rezultat inherentnog, kontrolnog i detekcionog rizika.

Vidjeti pod: Inherentni rizik; Kontrolni rizik; Detekcioni rizik.)

Revizijski rizik u reviziji učinka

U reviziji učinka revizijski rizik se definiše kao mogućnost da revizorski nalazi, zaključci i preporuke mogu biti neprimjereni ili nepotpuni, kao rezultat faktora kao što su: nedovoljnost ili neprimjerenosti dokaza, neadekvatnost procesa revizije ili namjerni propusti ili zavaravajuće informacije zbog pogrešnog tumačenja ili prevare. Rješavanje revizijskog rizika inkorporirano je u cijeli proces i metodologiju revizije učinka, a revizor je dužan da aktivno upravlja revizijskim rizikom, kako bi se izbjeglo izvođenje netačnih ili nepotpunih revizijskih nalaza, zaključaka i preporuka, pružanje neuravnoteženih informacija ili neuspijeh da se ostvari dodata vrijednost.

Revizijsko uzorkovanje

Vidjeti pod: Uzorkovanje.

Revizor

Revizor je izraz koji označava osobu ili osobe koje vrše reviziju (obično tzv. „partner na angažovanju“ ili drugi članovi tima na angažovanju kada je u pitanju revizorska firma. Izraz koji se koristi kao ekvivalent u javnom sektoru je revizor, glavni revizor i vrhovna revizorska institucija. (Vidjeti pod VRI.)

Revizor sa iskustvom

Pojedinac koji posjeduje praktično revizijsko iskustvo i u razumnoj mjeri razumijevanje:

a) procesa revizije;

b) međunarodnih standarda revizije i primjenljivih zakonskih i regulatornih zahtjeva;

c) poslovnog okruženja u kome subjekt revizije radi;

d) pitanja u vezi revizijskog i finansijskog izvještavanja relevantnog za privrednu granu.

Revizorska procjena

Iznos, odnosno raspon iznosa, izveden iz revizijskih dokaza za svrhe evaluacije procjene rukovodstva.

Strana 9 od 30