Revizor je izraz koji označava osobu ili osobe koje vrše reviziju (obično tzv. „partner na angažovanju“ ili drugi članovi tima na angažovanju kada je u pitanju revizorska firma. Izraz koji se koristi kao ekvivalent u javnom sektoru je revizor, glavni revizor i vrhovna revizorska institucija. (Vidjeti pod VRI.)