A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Nemodifikovano mišljenje

Mišljenje koje izražava revizor kada donese zaključak da su, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijski izvještaji pripremljeni u skladu sa primjenljivim okvirom finansijskog izvještavanja. Termin koji se uobičajeno koristi za nemodifikovano mišljenje revizora je „pozitivno mišljenje“. Za širi uvid pogledati: Mišljenje revizora i Modifikovano mišljenje.

Nesigurnost procjene

Podložnost računovodstvene procjene i srodnih objelodanjivanja inherentnom nedostatku preciznosti u odmjeravanju.

Nestatističko uzorkovanje

Vidjeti pod: Statističko uzorkovanje i Uzorkovanje.

Neusklađenost

U kontekstu revizije usklađenosti kao i u obavljanju revizije finansijskih izvještaja, izraz neusklađenost se koristi kada se ukazuje na namjeran ili nenamjeran propust ili izostanak radnje subjekta revizije, suprotno važećim zakonima ili regulativi. Takve aktivnosti uključuju transakcije koje subjekt vrši ili se one vrše u njegovo ime od strane lica ovlašćenih za upravljanje, rukovodstva ili zaposlenih. Neusklađenost ne obuhvata nedolično ponašanje pojedinaca (koje nije vezano za poslovanje subjekta), lica ovlašćenih za upravljanje, rukovodstva ili zaposlenih.

Nezavisnost (nivo VRI)

Vrhovna revizijska institucija (VRI) mora da bude nezavisna u pogledu svog statusa, mandata, izvještavanja i autonomije u smislu upravljanja. VRI treba da ima diskreciju u obavljanju svojih funkcija, a ova nezavisnost se propisuje kroz odgovarajući i djelotvoran ustavni, zakonski i regulatorni okvir.

Prema Meksičkoj deklaraciji o nezavisnosti (Vidjeti pod: Meksička deklaracija), vrhovne revizijske institucije treba da štite vrijednost svoga rada korišćenjem odgovarajućih mehanizma zaštite i otklanjanjem realnih i prisutnih prepreka po njihovu nezavisnost. U Republici Srpskoj je nezavisnost VRI definisana članom 4. (Sloboda od kontrole i upravljanja) Zakona o reviziji javnog sektora Republike Srpske (vidjeti: Zakon) gdje je navedeno da će u sprovođenju svojih dužnosti i nadležnosti u skladu s ovim zakonom, Glavna služba za reviziju biti nezavisna i neće podlijegati upravljanju ili kontroli od strane bilo kojeg lica ili institucije, osim one koja je definisana u ovom zakonu.

Nezavisnost (nivo osoblja)

Osoblje vrhovne revizijske institucije (VRI) mora biti slobodno od uticaja koji narušavaju nezavisnost i objektivnost, bilo stvarnih ili pretpostavljenih, koji proizilaze iz političkih predrasuda, učestvovanja u upravljanju, finansijskih ili drugih ličnih interesa, ili odnosa sa drugima ili uticaja od drugih.

Pojam „nezavisnost“ obuhvata suštinsku i pojavnu nezavisnost.

Nezavisnost djelovanja

Izbjegavanje činjenica i okolnosti značajnih u toj mjeri da bi na osnovu njih razumna i informisana treća strana, odmjeravanjem svih specifičnih činjenica i okonosti, mogla da zaključi da su integritet, objektivnost ili profesionalni skepticizam revizijske organizacije ili člana revizijskog tima dovedeni u pitanje.

Nezavisnost mišljenja

Način mišljenja koji omogućava izražavanje zaključaka bez uticaja koji dovodi u pitanje profesionalno rasuđivanje, omogućavajući na taj način pojedincu da djeluje nezavisno, uz objektivnost i profesionalni skepticizam.

Nezavisnost – pojavna

Nezavisnost na novou osoblja VRI, koja znači nepostojanje okolnosti koje bi obaviještenu treću stranu, koja je u posjedu svih činjenica, ponukale da razumno posumnja u integritet, objektivnost ili profesionalni skepticizam revizora, ili dovele do zaključka da su isti ugroženi.

Nezavisnost – suštinska

Suštinska nezavisnost je situacija gdje su pojedinci u mogućnosti da obavljaju poslove bez da na njih utiču odnosi koji bi mogli kompromitovati profesionalno prosuđivanje, što im omogućava da djeluju s integritetom i primjenjuju objektivnost i profesionalni skepticizam.