A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Okvir fer prezentacije

Ovaj izraz se odnosi na okvir finansijskog izvještavanja koji zahtijeva usklađivanje sa zahtjevima okvira i :

1) Eksplicitno ili implicitno priznaje da će, u cilju postizanja objektivne i istinite prezentacije finansijskih izvještaja, rukovodstvo možda morati da izvrši i druga objelodanjivanja osim onih koje zahtijeva okvir; ili

2) Eksplicitno priznaje da će rukovodstvo možda morati da odstupi od zahtijeva okvira da bi se postigla objektivna i istinita prezentacija finansijskih izvještaja. Očekuje se da će takva odstupanja biti neophodna samo u veoma rijetkim okolnostima.

Postoje slučajevi kada finansijski izvještaji, iako pripremljeni u skladu sa zahtjevima okvira fer prezentacije ipak ne ostvaruju fer prezentaciju. Kada je to slučaj, postoji mogućnost da rukovodstvo uključi dodatna objelodanjivanja u finansijske izvještaje, koji dati okvir izričito zahtijeva ili, u ekstremno rijetkim okolnostima, da odustane od određivanja zahtijeva okvira kako bi ostvarilo fer prezentaciju finansijskih izvještaja.

Okvir finansijskog izvještavanja (primjenljivi)

Primjenljivi okvir finansijkog izvještavanja usvojen od strane rukovodstva, i po potrebi, lica ovlašćenih za upravljanje, za svrhe pripreme finansijskih izvještaja, koji je prihvatljiv s obzirom na prirodu subjekta i cilj finansijskih izvještaja, ili koji se zahtijeva zakonom ili propisom. Okvir finansijskog izvještavanja može biti:

⦁ Okvir fer prezentacije i

⦁ Okvir usklađenosti.

Zahtjevi koji se odnose na primjenljivi okvir finansijskog izvještavanja određuju prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja i sve ono što sačinjava kompletan set finansijskih izvještaja. U Republici Srpskoj je primjenljivi okvir finansijskog izvještavanja definisan Zakonom o rečunovodstvu i reviziji Republike Srpske kao i odgovarajućim pravilnicima za pojedine grupe subjekata (budžetski korisnici, privredna društva, preduzetnici i ostala pravna lica, investicioni fondovi, banke i finansijske institucije i sl.) kojima se detaljnije propisuju kontni okvir i sadržaj računa u kontnom okviru, forma i sadržaj finansijskih izvještaja i druge pojedinosti.

Okvir opšte namjene

Okvir finansijskog izvještavanja osmišljen da bi se zadovoljile uobičajene potrebe za finansijskim informacijama širokog kruga korisnika. Pozivanje na „finansijske izvještaje“ u standardnom mišljenju revizora podrazumijeva kompletan set finansijskih izvještaja opšte namjene.

Vidjeti i: Okvir finansijskog izvještavanja.

Okvir specijalne namjene

Okvir finansijskog izvještavanja osmišljen u cilju ispunjavanja potreba za finansijskim informacijama specifičnih korisnika.

Okvir usklađenosti

Ovaj izraz se koristi kao odrednica za okvir finansijskog izvještavanja koji zahtijeva usklađenost sa zahtjevima okvira ali ne sadrži priznanja navedena pod 1) i 2) u definiciji „Okvira fer prezentacije“.

Opšta strategija revizije

Uspostavljeni djelokrug, rokovi i pravci revizije na osnovu kojih se usmjerava i razvija detaljan plan revizije (revizijskog angažmana).

Osnov za mišljenje revizora

Prema Međunarodnim standardima revizije (MSR) izvještaj revizora treba da sadrži odjeljak, koji se zbog svoje važnosti u kontekstu pomenutih standarda nalazi odmah nakon odjeljka za mišljenje, pod naslovom „Osnov za mišljenje“. U njemu se navodi sljedeće:

⦁ Da je revizija izvršena u skladu sa MSR.

⦁ Upućuje se na odjeljak u izvještaju revizora gdje su opisane odgovornosti revizora u skladu sa MSR.

⦁ Uključuje izjavu da je revizor nezavisan u odnosu na entitet u skladu sa etičkim zahtjevima koji se odnose na reviziju i da je ispunio ostale etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima. U izjavi se identifikuje pravni sistem iz kog proizilaze relevantni etički zahtjevi ili se navodi Kodeks etike za profesionalne računovođe (IESBA Kodeks).

⦁ Da li revizor smatra da su revizijski dokazi do kojih je došao dovoljni i adekvatni da obezbijede osnovu za mišljenje revizora.