Prema Međunarodnim standardima revizije (MSR) izvještaj revizora treba da sadrži odjeljak, koji se zbog svoje važnosti u kontekstu pomenutih standarda nalazi odmah nakon odjeljka za mišljenje, pod naslovom „Osnov za mišljenje“. U njemu se navodi sljedeće:

⦁ Da je revizija izvršena u skladu sa MSR.

⦁ Upućuje se na odjeljak u izvještaju revizora gdje su opisane odgovornosti revizora u skladu sa MSR.

⦁ Uključuje izjavu da je revizor nezavisan u odnosu na entitet u skladu sa etičkim zahtjevima koji se odnose na reviziju i da je ispunio ostale etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima. U izjavi se identifikuje pravni sistem iz kog proizilaze relevantni etički zahtjevi ili se navodi Kodeks etike za profesionalne računovođe (IESBA Kodeks).

⦁ Da li revizor smatra da su revizijski dokazi do kojih je došao dovoljni i adekvatni da obezbijede osnovu za mišljenje revizora.