Према Међународним стандардима ревизије (МСР) извјештај ревизора треба да садржи одјељак, који се због своје важности у контексту поменутих стандарда налази одмах након одјељка за мишљење, под насловом „Основ за мишљење“. У њему се наводи сљедеће:

⦁ Да је ревизија извршена у складу са МСР.

⦁ Упућује се на одјељак у извјештају ревизора гдје су описане одговорности ревизора у складу са МСР.

⦁ Укључује изјаву да је ревизор независан у односу на ентитет у складу са етичким захтјевима који се односе на ревизију и да је испунио остале етичке одговорности у складу са овим захтјевима. У изјави се идентификује правни систем из ког произилазе релевантни етички захтјеви или се наводи Кодекс етике за професионалне рачуновође (IESBA Кодекс).

⦁ Да ли ревизор сматра да су ревизијски докази до којих је дошао довољни и адекватни да обезбиједе основу за мишљење ревизора.