Интерна ревизија

Функција у оквиру субјекта осмишљена и успостављена ради консултовања и давања објективног стручног мишљења и савјета о адекватности система финансијског управљања и контрола, унапређивања ефективности процеса управљања ризиком и управљања субјектом, а све у циљу унапређивања пословања тог субјекта. Интерна ревизија може имати савјетодавну улогу за посебне непланиране задатке инициране искључиво од руководиоца субјекта, чији је циљ побољшање процеса управљања, управљања ризиком и контрола, при чему интерни ревизори нису одговорни за спровођење датих препорука. Јединица за интерну ревизију обавезно се функционално и организационо одваја од других организационих јединица субјекта, а руководилац јединице за интерну ревизију и интерни ревизор могу обављати само послове интерне ревизије.

Интервју као ревизорски доказ

Интервјуима се прикупљају подаци квалитативног карактера,односно путем интервјуа се обезбјеђују ставови, мишљења, идеје како би се поткријепили докази прибављени из других извора и примјеном других метода ревизије. Интервју се често користи у ревизији учинка, у свим њеним фазама а може се користити и за прибављање мишљења о могућностима потенцијалних побољшања и потенцијалним препорукама. Како би се остварио најшири могући поглед на ревизијски проблем и поглед из различитих перспектива ревизори интервијушу лица из различитих ревидираних институција, а у оквиру једне ревидиране институције лица на различитим позицијама са различитим улогама, овлашћењима и одговорностима. Интервју се може проводити и са лицима изван ревидираних институција као што су корисници услуга, добри познаваоци прилика у подручју које се ревидира и сл.

Интервју по својој структури може бити структурисан, полуструктурисан и неструктурисани. Структурисани интервју се у ревизији учинка најчешће примјењују у главној студији у завршној фази ревизије када треба добити конкретне податке којима ће се допунити постојеће информације и на тај начин комплетирати ревизијски докази. Структурисани интервију подразумијева да су питања унапријед припремљена и да ревизори знају који подаци су им потребни.

Полуструктурисан интервју се у начелу примјењује на почетку главне студије и подразумијева да је већи број питања унапријед припремљен. Неструктурисани интервју се чешће примјењују у предстудији када су потребни шири и флексибилнији погледи на ревизијски проблем како би се правилно дизајнирао и планирао даљи процес ревизије – главна студија.

Интервју се може проводити лично у директној комуникацији тима за ревизију – ревизора и интервјуисане особе, путем телефона – телефонски интервју, путем интернета – интернетски интервју и путем поште – поштански интервју.

INTOSAI

Акроним одThe International Organisation of Supreme Audit Institutions, односно Међународна организација врховних ревизијских институција.

INTOSAI ревизорски стандарди означавају скуп ревизорских стандарда развијених од стране INTOSAI који се сви заједно од 2019. године називају IFPP и обухватају INTOSAI принципе, стандарде и смјернице. Детаљније погледати под IFPP.

IPSAS

Акроним од International Public Sector Accounting Standards, односно Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор (скраћено: МРС-ЈС).

IPSAS стандарди на обрачунској основи заснивају се на Међународним стандардима финансијског извјештавања (MSFI или енгл. IFRS), које је издао Одбор за међународне рачуноводствене стандарде (IASB) гдје год су захтјеви тих Стандарда примјењиви на јавни сектор. Осим тога, IPSAS се баве питањима финансијског извјештавања која су специфична за јавни сектор и која нису обрађена у MSFI-јевима.

IPSASB издаје МРС-ЈС који се односе на финансијско извјештавање према готовинској и према обрачунској основи рачуноводства.

IPSASB

Акроним од The International Public Sector Accounting Standards Board, односно Одбор за међународне рачуноводствене стандарде за јавни сектор који под окриљем организације IFAC развија рачуноводствене стандарде за субјекте из јавног сектора под називом Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор (МРС-ЈС) или скраћено на енгл. IPSAS.

ISA

Акроним од International Standards on Auditing, то јест Међународни стандарди ревизије (МСР).

Детаљније погледати под Међународни стандарди ревизије.

ISQC

Међународни стандарди контроле квалитета (МСКК) се примјењују на све услуге које потпадају под IAASB-ове стандарде ангажовања, а примјењују их све ревизорске фирме у односу на све њихове услуге које потпадају под IAASB-ове стандарде ангажовања. Надлежност МСКК је наведена у уводу тих стандарда.

ISSAI

Акроним од International Standards on Supreme Audit Institutions, то јест Међународни стандарди за врховне ревизијске институције.

ISSAI је скуп стандарда за ревизију јавног сектора развијених од стране INTOSAI-ја.

Историјске финансијске информације

Информације изражене у финансијским терминима који се односе на одређеног субјекта и које првенствено потичу из рачуноводственог система тог субјекта (ентитета), а тичу се економских догађаја који су се одиграли у претходном периоду или економских услова или околности у одређеним тренуцима у прошлости.

Изјаве руководства

Писане изјаве руководства дате ревизору у циљу потврђивања одређених питања или подршке другим ревизијским доказима. Изјаве руководства у овом контексту не укључују финансијске извјештаје, тврдње у њима или помоћне књиге и евиденције. У складу с МСР 580, писане изјаве, као и одговори на питања, представљају ревизијске доказе.