Функција у оквиру субјекта осмишљена и успостављена ради консултовања и давања објективног стручног мишљења и савјета о адекватности система финансијског управљања и контрола, унапређивања ефективности процеса управљања ризиком и управљања субјектом, а све у циљу унапређивања пословања тог субјекта. Интерна ревизија може имати савјетодавну улогу за посебне непланиране задатке инициране искључиво од руководиоца субјекта, чији је циљ побољшање процеса управљања, управљања ризиком и контрола, при чему интерни ревизори нису одговорни за спровођење датих препорука. Јединица за интерну ревизију обавезно се функционално и организационо одваја од других организационих јединица субјекта, а руководилац јединице за интерну ревизију и интерни ревизор могу обављати само послове интерне ревизије.