Акроним од International Standards on Supreme Audit Institutions, то јест Међународни стандарди за врховне ревизијске институције.

ISSAI је скуп стандарда за ревизију јавног сектора развијених од стране INTOSAI-ја.