Renata Čajić Kužet, rukovodilac Sektora za razvoj, metodologiju i kontrolu kvaliteta ispunila je uslove i položila ispit za revizora javnog sektora u oblasti revizije usklađenosti prema INTOSAI programu, a isto je u domenu revizije učinka učinila i Slađana Petrović viši revizor učinka. Sertifikate su im prigodno uručili Glavni revizor Jovo Radukić i Zamjenik glavnog revizora Božana Trninić.

Glavna služba za reviziju u skladu sa svojim kapacitetima podržava stručno usavršavanje zaposlenih što se ogleda u nastavku kontinuirane sertifikacije za revizore javnog sektora u okviru programa profesionalne edukacije koju provodi Razvojna inicijativa Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI).

Glavni revizor je čestitao na još jednoj značajnoj verifikaciji znanja i kompetencija zaposlenih u Glavnoj službi za reviziju, uz ohrabrenje i podsticaj svim drugim zaposlenim revizorima da održavaju i razvijaju svoja stručna znanja primjenljiva i potrebna u reviziji javnog sektora.

Program koji je pokrenut u martu 2021. godine ima za cilj da pomogne revizorima da razviju svoje znanje, vještine i sposobnosti i podijeljen je na dva dijela: opšte i funkcionalne kompetencije.

Opšte kompetencije se odnose na ulogu i odgovornosti vrhovnih institucija za reviziju, etiku i profesionalno ponašanje u reviziji javnog sektora, principe i metodologije revizije i zakonska i regulatorna okruženja revizije javnog sektora.

Funkcionalne kompetencije se odnose na konkretne oblasti revizije, poput finansijske revizije, revizije usklađenosti i revizije učinka.

Ovaj program je važan resurs koji može pomoći revizorima da poboljšaju svoj rad i na taj način doprinesu efikasnom i odgovornom upravljanju javnim sredstvima.