U organizaciji Svjetske Banke koja sarađuje sa Mrežom parlamentarnih odbora za ekonomiju, finansije i evropske integracije, u Podgorici (Crna Gora) je u periodu od 12-14. novembra 2019. godine održana regionalna radionica “Jačanje veza između parlamenata i vrhovnoh revizijskih institucija u cilju unapređenja učinka eksterne revizije na zapadnom Balkanu”.

U fokusu ovog dijela seminara je bilo uspostavljanje odgovarajuće platforme predstavnicima parlamenata i vrhovnih revizijskih institucija zemalja regije u cilju međusobnog informisanja o sprovođenju institucionalnih akcionih planova (dogovorenih na prvoj sesiji regionalnog seminara koji je održan u Tirani, maja 2019. godine) i razmjene praksi i pristupa jačanju saradnje između parlamenata i vrhovnih revizijskih institucija. Kao rezultat svih diskusija nametnula se potreba za uspostavljanjem protokola o saradnji u vidu memoranduma o saradnji između parlamenata i vrhovnih revizijskih institucija, kojim bi se definisao način djelotvornije saradnje, uz potpuno uvažavanje definisanih nadležnosti osnovnim zakonima o reviziji, poslovnicima o radu parlamenata i drugim aktima.

Pored parlamantaraca Narodne Skupštine Republike Srpske gospođe Željke Stojičić i gospodina Zorana Vidića, regionalnoj radionici u Podgorici su prisustvovali i Glavni revizor Republike Srpske gospodin Jovo Radukić i zamjenik glavnog revizora gospođa Božana Trninić.