Dana 21.03.2023. godine u organizaciji Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske u Banjaluci održana je zajednička obuka revizora učinka vrhovnih revizorskih institucija u Bosni i Hercegovini koja je bila usmjerena na jačanje kapaciteta u oblasti revizije učinka.

S obzirom da je Glavna služba za reviziju bila domaćin ovog događaja glavni revizor Jovo Radukić je u svom uvodnom obraćanju istakao da su ovi vidovi obuke od izuzetnog značaja za svaku vrhovnu revizorsku instituciju. „Želio bih da svima poželim uspješan rad i nadam se da će današnja obuka ponuditi nova saznanja ili potvrditi već ona postojeća. Ono što je bitno naglasiti jeste da niko ne školuje revizore javnog sektora, pogotovo revizore učinka, i njih nema na tržištu rada. Samim tim smo svi mi usmjereni jedni na druge, a posebno smo u obavezi da mlađim kolegama koji su tek na početku svoje karijere prenosimo znanja i iskustva“, istakao je glavni revizor i dodao da su rukovodstva svih vrhovnih reviozorskih institucija iz BiH otvorena za prijedloge tema koje bi mogle biti dio zajedničkih obuka u budućnosti.

Na zajedničkoj obuci kao predavači su angažovani viši revizori učinka iz Glavne službe za reviziju Daliborka Milijević, Slađana Jagodić, Mladenko Marković i Bojan Dragišić koji su obradili teme koje se tiču INTOSAI profesionalnog okvira i kompetencija revizora učinka, komunikacije u reviziji učinka, prikupljanja revizijskih dokaza i efikasnosti procesa revizije i vizualizacije podataka u funkciji efektivne komunikacije.

Prezentaciju je održao i predstavnik Državne revizorske institucije Republike Srbije Nikola Stefanović koji je pristune upoznao sa praksama i iskustvima komunikacije u reviziji učinka u ovoj instituciji.

Na obuci je učestvovalo 40 predstavnika i predstavnica Kancelarije za reviziju institucija BiH, Kancelarije za reviziju institucija u FBiH, Kancelarije za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu i Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.

Nakon obuke održana je panel diskusija na kojoj su učestvovali rukovodioci organizacionih jedinica revizije učinka vrhovnih revizorskih institucija iz BiH i Republike Srbije koji su diskutovali o izazovima, perspektivanma i rizicima revizije učinka.