U srijedu 05.10.2022. godine u prostorijama Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske predstavljen je Pojmovnik revizijskih termina za potrebe tužilaca koji je Glavna služba za reviziju izradila u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS).

Namjena i svrha Pojmovnika je da na što jednostavniji i kvalitetniji način približi terminologiju revizije javnog sektora prvenstveno tužiocima, ali i svim drugim institucijama i pojedincima koji koriste revizorske izvještaje u svom radu.

Pojmovnik je rezultat aktivnosti koja je predviđena Strategijom borbe protiv korupcije Republike Srpske za period 2018-2022. godina i pripadajućim Akcionim planom za realizaciju navedene Strategije.
“S obzirom da su revizorski izvještaji jedan od mogućih indikatora za nepravilnosti u radu institucija javnog sektora jako je važno da pravosudne i institucije koje se bave istražnim radnjama pri ruci imaju ovaj pojmovnik koji će im skratiti i olakšati period istrage, a i pomoći pravosudnim organima da donesu što bolju odluku. Izrada Pojmovnika je još jedan korak naprijed na putu prema što odgovornijim i transparentnijim institicuijama javnog sektora i zahvalio bih se svima koji su omogućili da danas imamo još jedan dokument koji će dodatno pojasniti ulogu revizije u javnom sektoru”, istakao je glavni revizor Jovo Radukić.

Vlada Republike Srpske putem resornog Ministarstva pravde i međunarodnog partnera OEBS pristupila je realizaciji aktivnosti predviđenih Strategijom i Akcionim planom koje trebaju da na što kvalitetniji način približe revizorsku terminologiju tužiocima u Republici Srpskoj koji postupaju po revizorskim izvještajima.
“Zahvalio bih se Glavnoj službi za reviziju javnog sektora Republike Srpske na saradnji pri izradi Pojmovnika za koji se nadamo da će olakšati posao prvenstveno tužiocima, ali i svim drugim institucijama. Misija OEBS-a ostaje posvećena pružanju dalje podrške u borbi protiv korupcije”, rekao je Ivan Lupis direktor Odjela za ljudsku dimenziju pri OEBS-u.
Na predstavljanju pojmovnika su prisustvovali i predstavnici Ministarstva pravde Republike Srpske, Ministarstva unutrašnjih poslova, Vrhovnog suda Republike Srpske i Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.