Немодификовано мишљење

Мишљење које изражава ревизор када донесе закључак да су, по свим материјално значајним аспектима, финансијски извјештаји припремљени у складу са примјенљивим оквиром финансијског извјештавања. Термин који се уобичајено користи за немодификовано мишљење ревизора је “позитивно мишљење”. За шири увид погледати: Мишљење ревизора и Модификовано мишљење.

Несигурност процјене

Подложност рачуноводствене процјене и сродних објелодањивања инхерентном недостатку прецизности у одмјеравању.

Нестатистичко узорковање

Видјети под: Статистичко узорковање и Узорковање.

Неусклађеност

У контексту ревизије усклађености као и у обављању ревизије финансијских извјештаја, израз неусклађеност се користи када се указује на намјеран или ненамјеран пропуст или изостанак радње субјекта ревизије, супротно важећим законима или регулативи. Такве активности укључују трансакције које субјект врши или се оне врше у његово име од стране лица овлашћених за управљање, руководства или запослених. Неусклађеност не обухвата недолично понашање појединаца (које није везано за пословање субјекта), лица овлашћених за управљање, руководства или запослених.

Независност (ниво ВРИ)

Врховна ревизијска институција (ВРИ) мора да буде независна у погледу свог статуса, мандата, извјештавања и аутономије у смислу управљања. ВРИ треба да има дискрецију у обављању својих функција, а ова независност се прописује кроз одговарајући и дјелотворан уставни, законски и регулаторни оквир.

Према Мексичкој декларацији о независности (Видјети под: Мексичка декларација), врховне ревизијске институције треба да штите вриједност свога рада коришћењем одговарајућих механизма заштите и отклањањем реалних и присутних препрека по њихову независност. У Републици Српској је независност ВРИ дефинисана чланом 4. (Слобода од контроле и управљања) Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске (видјети: Закон) гдје је наведено да ће у спровођењу својих дужности и надлежности у складу с овим законом, Главна служба за ревизију бити независна и неће подлијегати управљању или контроли од стране било којег лица или институције, осим оне која је дефинисана у овом закону.

Независност (ниво особља)

Особље врховне ревизијске институције (ВРИ) мора бити слободно од утицаја који нарушавају независност и објективност, било стварних или претпостављених, који произилазе из политичких предрасуда, учествовања у управљању, финансијских или других личних интереса, или односа са другима или утицаја од других.

Појам „независност“ обухвата суштинску и појавну независност.

Независност дјеловања

Избјегавање чињеница и околности значајних у тој мјери да би на основу њих разумна и информисана трећа страна, одмјеравањем свих специфичних чињеница и оконости, могла да закључи да су интегритет, објективност или професионални скептицизам ревизијске организације или члана ревизијског тима доведени у питање.

Независност мишљења

Начин мишљења који омогућава изражавање закључака без утицаја који доводи у питање професионално расуђивање, омогућавајући на тај начин појединцу да дјелује независно, уз објективност и професионални скептицизам.

Независност – појавна

Независност на новоу особља ВРИ, која значи непостојање околности које би обавијештену трећу страну, која је у посједу свих чињеница, понукале да разумно посумња у интегритет, објективност или професионални скептицизам ревизора, или довеле до закључка да су исти угрожени.

Независност – суштинска

Суштинска независност је ситуација гдје су појединци у могућности да обављају послове без да на њих утичу односи који би могли компромитовати професионално просуђивање, што им омогућава да дјелују с интегритетом и примјењују објективност и професионални скептицизам.