Врховна ревизијска институција (ВРИ) мора да буде независна у погледу свог статуса, мандата, извјештавања и аутономије у смислу управљања. ВРИ треба да има дискрецију у обављању својих функција, а ова независност се прописује кроз одговарајући и дјелотворан уставни, законски и регулаторни оквир.

Према Мексичкој декларацији о независности (Видјети под: Мексичка декларација), врховне ревизијске институције треба да штите вриједност свога рада коришћењем одговарајућих механизма заштите и отклањањем реалних и присутних препрека по њихову независност. У Републици Српској је независност ВРИ дефинисана чланом 4. (Слобода од контроле и управљања) Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске (видјети: Закон) гдје је наведено да ће у спровођењу својих дужности и надлежности у складу с овим законом, Главна служба за ревизију бити независна и неће подлијегати управљању или контроли од стране било којег лица или институције, осим оне која је дефинисана у овом закону.