Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske je provela reviziju učinka pod nazivom “Upravljanje sredstvima posebnih namjena za šume”. Svrha revizije jeste davanje odgovora na pitanje da li se sredstvima posebnih namjena za šume upravlja efikasno, odnosno da se utvrdi, da li se ta sredstva planiraju, raspodjeljuju i troše u skladu sa sveobuhvatnim, usaglašenim i jasnim strateškim i regulatornim opredjeljenjima i prioritetima, da li se trošenje tih sredstava kontinuirano prati, analizira i na osnovu toga izvještavaju nadležne institucije, te da li se predlažu i provode mjere za poboljšanja.

Nalazi revizije su pokazali da ciljevi utvrđeni u Strategiji razvoja šumarstva Republike Srpske uglavnom nisu mjerljivi i vremenski određeni, a upitno je u kojoj mjeri su realni i dostižni. Nejasani su i prioriteti, te obim i izvori sredstava potrebnih za njenu realizaciju. Akcioni plan za realizaciju Strategije nije donesen. Šumarski program Republike Srpske, koji treba da se donese na osnovu Strategije razvoja šumarstva i koji predstavlja ključni dokument za planiranje, provođenje, praćenje i vrednovanje šumarske politike, nije izrađen. Regulativa relevantna za upravljanje sredstvima posebnih namjena za šume je nejasna i nekonzistentna u pogledu obuhvata i namjena sredstava posebnih namjena za šume, uloga i odgovornosti institucija, odnosa proste i proširene reprodukcije i sl.

Dugoročni planovi u šumarstvu se izrađuju u uslovima neodgovarajućih ili nepostojećih strateških i programskih dokumenta, nejasnoća regulative, neizvjesnosti u pogledu obima sredstava posebnih namjena za šume koji će se utrošiti u oblasti šumarstva i korisnika sredstava, što se odražava na njihov sadržaj i primjenu u praksi.

Iznosi sredstava posebnih namjena za šume koji se planiraju u različitim godišnjim planskim dokumentima su neusaglašeni, a sam postupak planiranja u različitim institucijama nije koordinisan na adekvatan način. Plan utroška sredstava posebnih namjena za šume se izrađuje u skladu sa iznosom sredstava u Budžetu Republike Srpske namijenjenim za subvencije nefinansijskim subjektima u oblasti šumarstva. U proizvodno-finansijskom planu Javnog preduzeće šumarstva “Šume Republike Srpske” za investicije se planira pribavljanje sredstava posebnih namjena za šume u iznosu većem od ukupnog iznosa koji je u Planu utroška sredstava za šume (koji Vladi Republike Srpske predlaže Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede) planiran za raspodjelu svim korisnicima sredstava.

U posmatranom petogodišnjem periodu, od ukupno planiranih sredstava posebnih namjena za šume u iznosu od 7,9 miliona KM korisnicima je dodjeljeno 7,2 miliona KM. Raspodjela sredstava posebnih namjena za šume u oblasti šumarstva je vršena na neadekvatan način u uslovima nejasnih prioriteta i kriterijuma. Nisu obezbijeđeni kontinuitet i pravovremenost dodjele sredstava korisnicima, prije svega, Javnom preduzeću šumarstva “Šume Republike Srpske”.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva o vodoprivrede je naglasak stavilo na kontrolnu funkciju, ali nije na sveobuhvatan i organizovan način pratilo utrošak sredstva posebnih namjena za šume, analiziralo i ocjenjivalo ostvarene rezultate, a izostale su i mjere za unapređenje upravljanja sredstvima posebnih namjena za šume.
Osnovni zaključak ove revizije je da nadležne institucije nisu ostvarile potreban i mogući nivo efikasnosti u upravljanju sredstvima posebnih namjena za šume.

Na osnovu nalaza i zaključaka zasnovanih na relevantnim, pouzdanim i dovoljnim revizijskim dokazima kreirane su preporuke revizije. U skladu sa nadležnostima, ulogama i odgovornostima u upravljanju sredstvima posebnih namjena za šume, revizija je dala preporuke Vladi Republike Srpske, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javnom preduzeću šumarstva “Šume Republike Srpske” o promjenama koje je neophodno preduzeti u cilju unapređenja upravljanja sredstvima posebnih namjena za šume.
Kompletan izvještaj revizije učinka je dostupan na internet stranici Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.