Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом “Управљање средствима посебних намјена за шуме”. Сврха ревизије јесте давање одговора на питање да ли се средствима посебних намјена за шуме управља ефикасно, односно да се утврди, да ли се та средства планирају, расподјељују и троше у складу са свеобухватним, усаглашеним и јасним стратешким и регулаторним опредјељењима и приоритетима, да ли се трошење тих средстава континуирано прати, анализира и на основу тога извјештавају надлежне институције, те да ли се предлажу и проводе мјере за побољшања.

Налази ревизије су показали да циљеви утврђени у Стратегији развоја шумарства Републике Српске углавном нису мјерљиви и временски одређени, а упитно је у којој мјери су реални и достижни. Нејасани су и приоритети, те обим и извори средстава потребних за њену реализацију. Акциони план за реализацију Стратегије није донесен. Шумарски програм Републике Српске, који треба да се донесе на основу Стратегије развоја шумарства и који представља кључни документ за планирање, провођење, праћење и вредновање шумарске политике, није израђен. Регулатива релевантна за управљање средствима посебних намјена за шуме је нејасна и неконзистентна у погледу обухвата и намјена средстава посебних намјена за шуме, улога и одговорности институција, односа просте и проширене репродукције и сл.

Дугорочни планови у шумарству се израђују у условима неодговарајућих или непостојећих стратешких и програмских документа, нејасноћа регулативе, неизвјесности у погледу обима средстава посебних намјена за шуме који ће се утрошити у области шумарства и корисника средстава, што се одражава на њихов садржај и примјену у пракси.

Износи средстава посебних намјена за шуме који се планирају у различитим годишњим планским документима су неусаглашени, а сам поступак планирања у различитим институцијама није координисан на адекватан начин. План утрошка средстава посебних намјена за шуме се израђује у складу са износом средстава у Буџету Републике Српске намијењеним за субвенције нефинансијским субјектима у области шумарства. У производно-финансијском плану Јавног предузеће шумарства “Шуме Републике Српске” за инвестиције се планира прибављање средстава посебних намјена за шуме у износу већем од укупног износа који је у Плану утрошка средстава за шуме (који Влади Републике Српске предлаже Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде) планиран за расподјелу свим корисницима средстава.

У посматраном петогодишњем периоду, од укупно планираних средстава посебних намјена за шуме у износу од 7,9 милиона КМ корисницима је додјељено 7,2 милиона КМ. Расподјела средстава посебних намјена за шуме у области шумарства је вршена на неадекватан начин у условима нејасних приоритета и критеријума. Нису обезбијеђени континуитет и правовременост додјеле средстава корисницима, прије свега, Јавном предузећу шумарства “Шуме Републике Српске”.

Министарство пољопривреде, шумарства о водопривреде је нагласак ставило на контролну функцију, али није на свеобухватан и организован начин пратило утрошак средства посебних намјена за шуме, анализирало и оцјењивало остварене резултате, а изостале су и мјере за унапређење управљања средствима посебних намјена за шуме.

Основни закључак ове ревизије је да надлежне институције нису оствариле потребан и могући ниво ефикасности у управљању средствима посебних намјена за шуме.

На основу налаза и закључака заснованих на релевантним, поузданим и довољним ревизијским доказима креиране су препоруке ревизије. У складу са надлежностима, улогама и одговорностима у управљању средствима посебних намјена за шуме, ревизија је дала препоруке Влади Републике Српске, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде и Јавном предузећу шумарства “Шуме Републике Српске” о промјенама које је неопходно предузети у циљу унапређења управљања средствима посебних намјена за шуме.

Комплетан извјештај ревизије учинка је доступан на интернет страници Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске.