Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske je kompletirala ciklus revizija za 2022. godinu u kojoj je proveden najveći broj revizijskih angažmana i prezentovan najveći broj izvještaja od kada djeluje Glavna služba za reviziju, uz održavanje dostignutog nivoa kvaliteta i potpuno poštovanje zakona i profesionalnih standarda.

Ukupno je izvršeno 100 angažmana finansijske revizije i deset angažmana revizije učinka, što je najveći broj ove vrste revizije u Bosni i Hercegovini.

U strukturi 77 revizijskih izvještaja finansijske revizije koje su provedene u 2022. godini, a odnose se na revidirani period 01.01-31.12.2021. godine, 44 izvještaja se odnose na obavezne revizije po Zakonu o reviziji javnog sektora Republike Srpske i revizije opština/gradova, dok se 33 izvještaja odnose na javne ustanove i druge korisnike budžeta kod kojih se revizija ne provodi svake godine.

Osim navedenih revizija provedena su i 23 angažmana na provjeri statusa preporuka finansijske revizije i revizije usklađenosti.

Provedeno je šest revizija učinka koje su obihvatile 78 institucija javnog sektora i rezultirale sa ukupno 41 preporukom. Izvještaji su se odnosili na sljedeće teme:

– „Rad komunalne policije na održavanju komunalnog reda”,
– „Unapređenje organizacije i funkcionisanja inspekcija”,
– „Interna revizija i kontrola u javnim preduzećima”,
– „Zaštita i očuvanje prirodnih dobara”,
– „Pronatalitetne mjere u jedinicama lokalne samouprave Republike Srpske”,
– „Izgradnja i održavanje objekata kulture”.

Izvršena su i četiri naknadna pregleda provođenja preporuka iz izvještaja revizije učinka koji su objavljeni u prethodnom periodu kojima je obuhvaćeno 35 institucija javnog sektora i provjeren status 34 date preporuke.Svi konačni izvještaji se dostavljaju revidiranim subjektima i nadležnim institucijama i objavljuju se na internet stranici Glavne službe za reviziju.

Kroz 77 izvještaja finansijske revizije za finansijske izvještaje dato je 36 pozitivnih revizorskih mišljenja, mišljenje sa rezervom za 38 izvještaja i tri negativna mišljenja.

Za usklađenost sa zakonima i drugim propisima dato je pozitivno revizorsko mišljenje za 32 subjekata, mišljenje sa rezervom za 42 izvještaja i tri negativna mišljenja.

Kod deset subjekata je u posebnom dijelu izvještaja navedeno „skretanje pažnje” na određena pitanja koja mogu u narednom periodu imati uticaja na mišljenje o finansijskim izvještajima ili o usklađenosti poslovanja.

U domenu finansijske revizije ukupno je data 721 preporuka za otklanjanje uočenih nepravilnosti, a status provjerenih preporuka finansijske revizije je približno na nivou prethodne godine i obuhvata: 56,30% potpuno provedenih preporuka, 20% djelimično provedenih, 21,70% preporuka koje nisu provedene, dok je 2% preporuka koje nisu bile provodive usljed promijenjenih okolnosti (kao što je izmjena zakonskih propisa i slično).
U pogledu datih preporuka, najveći broj preporuka je upućen jedinicama lokalne samouprave, javnim ustanovama i drugim budžetskim korisnicima (čak 88% svih datih preporuka), dok je broj preporuka upućen subjektima obavezne revizije relativno mali.

Kod subjekata revizije kod kojih se revizija obavezno provodi svake godine, broj preporuka i utvrđenih materijalno-značajnih nedostataka (kvalifikacija) je sve manji po jednom revizorskom izvještaju, odnosno što je revizija prisutnija i češće se provode revizijski angažmani, to se struktura revizorskih mišljenja pomjera od negativnih i mišljenja sa rezervom ka pozitivnim mišljenjima.

Sve ovo potvrđuje doprinos revizije javnog sektora poboljšanju kvaliteta finansijskih izvještaja subjekata revizije i otklanjanju nedostataka u smislu poštovanja propisa koji su u vezi sa finansijskim izvještavanjem, odnosno jačanju finansijske discipline i uz pomoć preporuka revizije. Ipak, stepen provođenja preporuka još uvijek nije na očekivanom nivou.
Kada je riječ o značajnim poslovnim događajima potrebno je napomenuti da je Glavna služba za reviziju i ove godine kao kolegijalni pregled izvršila reviziju završnog računa Državne revizorske institucije Republike Srbije koja je usvojena u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Vrijedno je istaknuti da je Evropska komisija prepoznala doprinos i Glavne službe za reviziju u oblasti upravljanja javnim finansijama, što pokazuju pozitivne ocjene date u posljednjem objavljenom Izvještaju za Bosnu i Hercegovinu u kome je oblast finansijske kontrole u koju spada eksterna revizija jedina ocijenjena dobrim napretkom čime su potvrđeni i nalazi iz Izvještaja SIGMA-e o profesionalnoj ocjeni rada vrhovnih revizorskih institucija u BiH iz novembra 2020. godine.

Takođe, Glavna služba za reviziju je u 2022. godini nastavila da u kontinuitetu osnažuje saradnju sa vrhovnim revizorskim institucijama iz zemalja regiona, kao i sa međunarodnim organizacijama, civilnim društvom, medijima i akademskom zajednicom.