U ponedjeljak 13.06.2022. godine u prostorijama Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske upriličeno je potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) i Glavne službe za reviziju.

Memorandum su potpisali glavni revizor Jovo Radukić i Dejvid Saunders, predstavnik UN Women u Bosni i Hercegovini. UN Women je na sastanku sa rukovodstvom Glavne službe za reviziju predstavljala Edita Miftari, menadžer regionalnog projekta „Transformativno finansiranje za rodnu ravnopravnost – prema transparentnijem, inkluzivnijem i odgovornijem upravljanju na Zapadnom Balkanu” (2020-2024) koji finansira Švedska.

Ovim memorandumom se želi promovisati odgovorno upravljanje javnim resursima, ostvariti napredak u ispunjavanju obaveza u pogledu rodne ravnopravnosti u skladu sa domaćim zakonima i politikama, te međunarodnim obavezama i zahtjevima u sklopu evropskih integracija, kao i dodatno osnažiti kapacitete Glavne službe za reviziju Srpske u oblasti integrisanja principa rodne ravnopravnosti, rodno odgovornog budžetiranja i provođenja rodnih revizija.

Saradnja će se odvijati kroz različite modalitete podrške, kao što je provođenje stručnog usavršavanja revizorskog kadra u oblasti praćenja rodnih indikatora u izvještajima o izvršenju budžeta, podrška u učenju i razmjeni znanja između vrhovnih revizorskih institucija u BiH i zemljama u regionu, podrška regionalnoj razmjeni znanja i učenju prema pozitivnim praksama u oblasti rodne revizije učinka vrhovnih revizorskih institucija u drugim evropskim zemljama, i dr.

Glavna služba za reviziju podržava mandat UN Women propisan rezolucijom 64/289 Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i Strateškim planom UN Women za period 2022-2025, te u sklopu svojih nezavisnih revizija može procijeniti do koje mjere su principi rodne ravnopravnosti integrisani u javne politike i budžete, i na taj način doprinijeti sveukupnom unapređenju rodne ravnopravnosti i osnaživanju žena.

Ovi napori su u skladu sa principima INTOSAI P 12 (Vrijednosti i koristi VRI – pokretanje promjena u životima građana) kao dijelom Međunarodnog okvira profesionalnih objava za vrhovne revizorske institucije kao i sa trenutnim strateškim prioritetima Glavne službe za reviziju, INTOSAI i IDI.