Dana 5.2.2021. potpisan je Memorandum o razumijevanju i saradnji između Glavne službe za reviziju javnog sektora RS i Saveza opština i gradova RS. Ispred Glavne službe za reviziju Memorandum je potpisao Jovo Radukić, glavni revizor, a ispred Saveza opština i gradova potpisnik je Aco Pantić, generalni sekretar. Memorandum predstavlja polaznu osnovu za razvoj partnerstva zasnovanog na ravnopravnosti i uzajamnom poštovanju, a nastao je kao izraz potrebe da se utvrde okviri i vidovi buduće saradnje.

Cilj ovog Memoranduma o razumijevanju jeste da omogući bilateralnu saradnju potpisnica na unapređenju finansijskog upravljanja jedinica lokalne samouprave, kao i drugih institucija i subjekata u nadležnosti jedinica lokalne samouprave i/ili od interesa za dobro funkcionisanje jedinica lokalne samouprave.

Takođe, ciljevi saradnje definisani ovim Memorandumom, od značaja za Glavnu službu, jesu preventivno djelovanje u cilju pravovremenog preduzimanja aktivnosti i radnji u pogledu zakonitog i efikasnog finansijskog upravljanja.

Saradnja će se zasnivati na poštovanju partnerstva i uzajamnom prihvatanju prednosti i snaga svake od strana, organizacijske strukture i institucionalnih kapaciteta i politika djelovanja Potpisnica.

Jovo Radukić, glavni revizor na kraju je rekao da Memorandum predstavlja samo verifikaciju dobre dugogodišnje saradnje i uzajamnog uvažavanja kao partnera između Glavne službe za reviziju i Saveza opština i gradova RS.