Zakon o reviziji javnog sektora Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske br: 98/05 i 20/14) kojim se reguliše pravni status, organizacija, nadležnost, ciljevi, dužnosti, ovlašćenja, sertifikacija revizora javnog sektora i druga pitanja od značaja za rad Glavne službe za reviziju javnog sektora kao vrhovne revizorske institucije u Republici Srpskoj.