Primjena postupaka finansijske revizije na manje od 100% stavki koje čine klasu transakcija ili salda računa, na takav način da postoji vjerovatnoća da svaka stavka bude odabrana, u cilju obezbjeđivanja osnove za donošenje zaključaka o cjelokupnoj populaciji iz koje je uzorak.

Uzorkovanje se u reviziji učinka primjenjuje šire zbog same prirode tog revizijskog angažmana, tako da je uzorkom moguće definisati subjekte kod kojih će se provoditi revizija (iz populacije istovrsnih subjekata na određenu temu, npr. opština), zatim uzorak pojedinih vrsta aktivnosti, procesa i procedura, dijelova ili komponenti (na osnovu unaprijed utvrđenih kriterijuma, a u vezi s ciljem revizije), pa sve, na primjer, do odabira uzorka korisnika usluga kojima će se poslati anketni upitnik. Tako se kao kriterijumi za izbor uzorka u reviziji učinka mogu koristiti: administrativno-teritorijalni raspored, stepen razvijenosti lokalnih jedinica, broj korisnika usluga, broj pruženih usluga, broj poreskih obveznika, veličina budžeta, učešće određenih dijelova u ukupnoj strukturi i sl.