Примјена поступака финансијске ревизије на мање од 100% ставки које чине класу трансакција или салда рачуна, на такав начин да постоји вјероватноћа да свака ставка буде одабрана, у циљу обезбјеђивања основе за доношење закључака о цјелокупној популацији из које је узорак.

Узорковање се у ревизији учинка примјењује шире због саме природе тог ревизијског ангажмана, тако да је узорком могуће дефинисати субјекте код којих ће се проводити ревизија (из популације истоврсних субјеката на одређену тему, нпр. општина), затим узорак појединих врста активности, процеса и процедура, дијелова или компоненти (на основу унапријед утврђених критеријума, а у вези с циљем ревизије), па све, на примјер, до одабира узорка корисника услуга којима ће се послати анкетни упитник. Тако се као критеријуми за избор узорка у ревизији учинка могу користити: административно-територијални распоред, степен развијености локалних јединица, број корисника услуга, број пружених услуга, број пореских обвезника, величина буџета, учешће одређених дијелова у укупној структури и сл.