Transakcije u okviru kojih jedan subjekt/entitet prima sredstva ili usluge ili izmiruje obaveze davanjem približno jednake vrijednosti (prvenstveno u obliku gotovine, robe, usluga ili korišćenja sredstava) direktno drugom subjektu/entitetu.

Transakcije koje nisu transakcije razmjene su karakteristične za javni sektor, jer u takvim transakcijama subjekt/entitet ili prima vrijednost od drugog entiteta bez direktnog davanja približno jednake vrijednosti u razmjenu, ili daje vrijednost drugom entitetu bez direktnog primanja približno jednake vrijednosti. Primjer transakcija koje nisu transakcije razmjene su porezi, doprinosi i druga poreska davanja.