Revizor će koristiti različite tehnike prikupljanja dokaza, u zavisnosti od prirode procesa ili transakcija koji se revidiraju, kao i od nivoa pouzdanosti, a to mogu biti:

⦁ Računske kontrole (ponovno računanje ili provjera tačnosti);

⦁ Inspekcija (fizički dokazi i provjere dokumenata);

⦁ Konfirmacije;

⦁ Analitički postupci;

⦁ Posmatranje,

⦁ Upiti (intervjui, ankete).