Revizijski postupci koji se još nazivaju i substantivni ili nezavisni suštinski postupci, a predstavljaju proceduru osmišljenu za otkrivanje materijalno pogrešnih iskaza na nivou tvrdnje. (Vidjeti: Tvrdnja). Razlikuju se dvije vrste ovih postupaka, a to su:

⦁ testovi detalja – detaljna testiranja (transakcija, salda i objelodanjivanja) i

⦁ suštinski analitički postupci.

(Vidjeti pod: Detaljna testiranja i Analitički postupci.)