Pristup uzorkovanju koji karakteriše:

a) slučajni izbor uzorka i

b) primjena teorije vjerovatoće na ocjenu rezultata uzorka, uključujući mjerenje rizika uzorkovanja.

Pristup uzorkovanju koji nema karakteristike pod a) i b) smatra se nestatističkim uzorkovanjem.