Načelo na osnovu kojeg se sastavljaju finansijski izvještaji.

Finansijski izvještaji se u normalnim okolnostima pripremaju pod pretpostavkom stalnosti poslovanja što podrazumeva da će izvještajni entitet nastaviti da posluje u doglednoj budućnosti. Stoga se podrazumijeva da izvještajni entitet niti ima namjeru niti potrebu da likvidira ili da značajno smanji obim svog poslovanja; ako takva namjera ili potreba postoji, onda finansijske izvještaje treba pripremiti na drugoj osnovi, i ako to jeste slučaj, ta činjenica se objelodanjuje, zajedno sa osnovom prema kojoj se finansijski izvještaji sastavljaju i razlogom zbog kog se smatra da subjekt ne ispunjava pretpostavku o stalnosti poslovanja.

Dakle, postoji obaveza da rukovodstvo subjekta, kada priprema finansijske izvještaje, procjenjuje sposobnost subjekta (entiteta) da nastavi da trajno posluje. Finansijski izvještaji se sastavljaju na osnovu ovog načela, osim ako rukovodstvo ne namjerava da likvidira entitet ili da prestane da posluje, odnosno ako nema realnu alternativu da postupi drugačije.