ASPEKTFINANSIJSKA REVIZIJAREVIZIJA UČINKA
Osnovno pitanjeDa li su finansijski izvještaji objektivni i istiniti, da li je poslovanje usklađeno sa propisima?Da li su programi, projekti i aktivnosti ekonomični, efikasni i efektivni?
Fokus revizijeFinansijski sistem, računovodstveni sistem i finansijski izvještajiOrganizacija, resursi, programi, projekti i aktivnosti
Osnov za provođenje revizijeMandat revizije kao osnov za angažman sa potvrdom. Revizija se provodi bez obzira da li postoji problem u organizaciji i njenom funkcionisanju.Revizija se provodi samo ukoliko u organizaciji i njenom funkcionisanju postoji problem koji je istovremeno i revizijski problem.
Obim revizijePo pravilu jedna institucija javnog sektora i jedan obračunski periodPo pravilu više institucija javnog sektora i više obračunskih perioda
Vrijeme revizijeProvodi se naknadno, posmatra prošle poslovne događaje, verifikacija prošlih poslovnih događaja.Posmatra prošle i sadašnje poslovne događaje i u funkciji je budućih poslovnih događaja.
Korijeni-porjekloRevizija finansijskih izvještaja u privatnom sektoruAkademska i druga istraživanja, analize i procjene, revizija usklađenosti i revizija finansijskih izvještaja
Profil revizoraRevizor – profesionalni računovođa, primarno poznavanje finansija, računovodstva i revizijeRevizor – praktičar, primarno poznavanje istraživačkog rada, projektnog menadžmenta, organizacionih i administrativnih sistema.
KriterijumiUglavnom standardizovani, utvrđeni propisima i računovodstvnim standardimaManje standardizovani i razlikuju se od revizije do revizije
Izvori podatakaUglavnom podaci od subjekta revizijeMnogo različitih izvora podataka
Metode revizijeUglavnom standardizovane metodeManje standardizovane, mnogo različitih metoda, a primjenu određuje predmet revizije – revizijski problem
PokazateljiFinansijski pokazateljiFinansijski i nefinansijski pokazatelji
IzvještavanjeUglavnom standardizovan izvještaj po formi, sadržaju i strukturiManje standardizovan izvještaj. Forma, sadržaj, i struktura određeni predmetom revizije – revizijskim problemom. Ne sadrži mišljenje, već zaključke.