Sveobuhvatan sistem kontrole kvaliteta revizije uključuje primjenu definisanih procedura, nadzor i praćenja kvaliteta rada, interne i eksterne preglede i donošenje mjera za očuvanje i unapređenje kvaliteta. Sistem kontrole kvaliteta VRI podrazumijeva efikasan sistem kontrole kvaliteta na nivou institucije i na nivou pojedinačnih angažovanja u okviru revizijskih aktivnosti. Sistem kontrole kvaliteta na institucionalnom nivou podrazumijeva upravljanje kvalitetom na organizacionom nivou u sferi unutrašnjeg i vanjskog okruženja. Sistem kontrole kvaliteta na nivou pojedinačnog angažovanja podrazumijeva kvalitet rada u svim fazama revizija koje su u nadležnosti vrhovne revizijske institucije.