Kompletan set finansijskih izvještaja prema Međunarodnim računovodstvenim standardima sadrži:

(a) Izvještaj o finansijskom stanju;

(b) Izvještaj o finansijskoj uspješnosti;

(c) Izvještaj o promjeni u neto imovini /kapitalu;

(d) Izvještaj o novčanim tokovima;

(e) Kada entitet (subjekt revizije) stavi na raspolaganje javnosti svoj odobreni budžet, poređenje budžeta i stvarnih iznosa ili u zasebnom dodatnom finansijskom izvještaju ili u koloni za budžet u finansijskim izvještajima; i

(f) Napomene, koje čine zbirni prikaz značajnih računovodstvenih politika i drugih objašnjavajućih napomena.

Navedene komponente se u okviru i između pravnih sistema različito nazivaju. Izvještaj o finansijskom stanju se takođe naziva bilans stanja ili izvještaj o aktivi i pasivi. Izvještaj o finansijskoj uspješnosti se može posmatrati i kao izvještaj o prihodima i rashodima, kao bilans uspjeha, bilans prihoda i rashoda, ili izvještaj o dobitku i gubitku. Napomene mogu da uključe i stavke koje se u nekim pravnim sistemima nazivaju “planovima”.