Комплетан сет финансијских извјештаја према Међународним рачуноводственим стандардима садржи:

(а) Извјештај о финансијском стању;

(б) Извјештај о финансијској успјешности;

(ц) Извјештај о промјени у нето имовини /капиталу;

(д) Извјештај о новчаним токовима;

(е) Када ентитет (субјект ревизије) стави на располагање јавности свој одобрени буџет, поређење буџета и стварних износа или у засебном додатном финансијском извјештају или у колони за буџет у финансијским извјештајима; и

(ф) Напомене, које чине збирни приказ значајних рачуноводствених политика и других објашњавајућих напомена.

Наведене компоненте се у оквиру и између правних система различито називају. Извјештај о финансијском стању се такође назива биланс стања или извјештај о активи и пасиви. Извјештај о финансијској успјешности се може посматрати и као извјештај о приходима и расходима, као биланс успјеха, биланс прихода и расхода, или извјештај о добитку и губитку. Напомене могу да укључе и ставке које се у неким правним системима називају “плановима”.