Rizik karakterističan za finansijsku reviziju, a odnosi se na to da finansijski izvještaji sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze i/ili da informacije o predmetnom pitanju materijalno pogrešno iskazane prije angažovanja (revizije) i ovaj rizik se sastoji iz dvije komponete: inherentnog i kontrolnog rizika. (Vidjeti: Inherentni rizik; Kontrolni rizik)

Rizik od materijalno pogrešnog iskaza (ili značajnog pogrešnog prikazivanja) postoji tamo gdje postoji razumna mogućnost da se pogrešno prikazivanje dogodi (faktor vjerovatnoće) i da bude materijalno značajno ako bi se dogodilo (faktor veličine).