Ризик карактеристичан за финансијску ревизију, а односи се на то да финансијски извјештаји садрже материјално значајне погрешне исказе и/или да информације о предметном питању материјално погрешно исказане прије ангажовања (ревизије) и овај ризик се састоји из двије компонете: инхерентног и контролног ризика. (Видјети: Инхерентни ризик; Контролни ризик)

Ризик од материјално погрешног исказа (или значајног погрешног приказивања) постоји тамо гдје постоји разумна могућност да се погрешно приказивање догоди (фактор вјероватноће) и да буде материјално значајно ако би се догодило (фактор величине).