Rizik da će revizor donijeti pogrešan zaključak iz bilo kog razloga koji nije u vezi sa rizikom uzorkovanja.