Rizik da će revizor donijeti neprikladan zaključak kada je došlo do materijalno pogrešnog iskazivanja informacija o predmetu uvjeravanja. (Pogledati: Angažovanje na uvjeravanju i Revizijski rizik.)