Revizijski dokazi se mogu javiti u formi podataka, informacija i dokumenata. Revizor treba da prikupi dovoljne, relevantne i pouzdane revizijske dokaze kako bi ispunio cilj revizije i odgovorilo na revizijska pitanja, kako bi na osnovu njih mogao formirati nalaze, formulisati zaključke i preporuke. Vrsta, priroda i karakter predmeta revizije, vrsta studije i revizijska pitanja opredjeljuju vrstu i karakter revizijskih dokaza.

Podaci, informacije i dokumenti su slični i povezani termini, međutim između njih postoje razlike. Podaci su proizvod primarnog posmatranja i predstavljaju osnovna zapažanja ili činjenice koji se prikupljaju tokom revizije i mogu predstavljati dokaz. Podaci se u principu obrađuju i transformišu u informacije koji su kvalitativno novi dokazi. Podaci se mogu transformisati u informacije od strane subjekata revizije i od strane revizora. Dokumenti su revizijski dokazi koji sadrže podatke i informacije kao primarne revizijske dokaze.

Veza između različitih vrsta revizijskih dokaza i različitih metoda prikupljanja podataka

Revizijski dokaziMetode prikupljanja podataka
  IzjaveIntervjui Ankete, upitnici
Fokus grupe
Pojedinačne pisane izjave
  Dokumentarni dokaziPregled dokumentacije
Pregled dosjea
Korištenje postojećih statistika
Korištenje postojećih baza podataka
  Fizički dokaziOpažanja/posmatranje Inspekcija objekata ili procesa (npr. provjera kontrola)
Eksperimenti  (ponovno izvođenje, simulacije i sl.)
    Analitički dokaziMetoda prikupljanja kvantitativnih podataka
DEA analiza ( Data envelopment Analysis) Regresiona analiza, izračuni, upoređivanje, razdvajanje informacija na komponente