Revizijska pitanja su tipična za reviziju učinka koja po principima istraživačkog rada tražeći odgovore na glavno i pojedinačna revizorska pitanja dolazi do zaključaka. Tema i cilj revizije određuju osnovno revizorsko pitanje. Prilikom osmišljavanja glavnog revizorskog pitanja, potrebno je imati u vidu da odgovor na njega zapravo treba da daje sliku cjelokupne obavljene revizije. Drugim riječima, sav posao koji će revizija uraditi, potrebno je da vuče korijen iz ovog glavnog revizijskog pitanja. Stoga je njegova definicija vrlo kompleksna i može da zahtijeva određene izmjene i prilagođavanja u toku revizije. Više revizijskih ciljeva može se uokviriti kao sveobuhvatno glavno revizorsko pitanje koje se može podijeliti u preciznija podpitanja. Odgovaranjem na pojedinačna revizorska pitanja i podpitanja odgovara se na glavno revizorsko pitanje. Obično se za svaki dio predviđenog mehanizma ili procesa koji je predmet revizije može odrediti po jedno revizorsko pitanje, i to na način da se obuhvate sve perspektive posmatranja predmeta revizije.