Proces procjene rizika u subjektu revizije kao komponenta sistema internih kontrola (Vidjeti: Sistem internih kontrola) je proces koji se primjenjuje u okviru subjekta revizije za identifikovanje poslovnih rizika relevantnih za ciljeve finansijskog izvještavanja i za odlučivanje o aktivnostima koje se odnose na te rizike i njihove posljedice.