Revizorski pristup određuje prirodu ispitivanja koja se vrši i važna je spona između revizorskog cilja/ciljeva, revizorskih kriterijuma i posla koji revizor obavlja radi pribavljanja dokaza. U reviziji učinka koristi se jedan od tri moguća pristupa ili njihova kombinacija:

⦁ Pristup orjentisan na rezultate kojim se procjenjuje da li je krajnji ili direktni rezultaz (izlaz ili output) postignut, da li su postignuti ciljevi na način kako je namjeravano, ili da li su programi provedeni ili usluge pružene onako kako je predviđeno. Ovaj pristup utvrđuje koji rezultati su postignuti i da li su ti rezultati u funkciji postizanja postavljenih ciljeva.

⦁ Pristup usmjeren na problem kojim se ispituju, provjeravaju i analiziraju uzroci konkretnih problema ili odstupanja od utvrđenih kriterijuma. Pri ovakvom pristupu revizija učinka verifikuje postojanje problema, utvrđuje uzroke problema i posljedice.

⦁ Pristup orjentisan na sistem ispituje propisno/ispravno funkcionisanje upravljačkog sistema.