Ревизорски приступ одређује природу испитивања која се врши и важна је спона између ревизорског циља/циљева, ревизорских критеријума и посла који ревизор обавља ради прибављања доказа. У ревизији учинка користи се један од три могућа приступа или њихова комбинација:

⦁ Приступ орјентисан на резултате којим се процјењује да ли је крајњи или директни резултаз (излаз или оутпут) постигнут, да ли су постигнути циљеви на начин како је намјеравано, или да ли су програми проведени или услуге пружене онако како је предвиђено. Овај приступ утврђује који резултати су постигнути и да ли су ти резултати у функцији постизања постављених циљева.

⦁ Приступ усмјерен на проблем којим се испитују, провјеравају и анализирају узроци конкретних проблема или одступања од утврђених критеријума. При оваквом приступу ревизија учинка верификује постојање проблема, утврђује узроке проблема и посљедице.

⦁ Приступ орјентисан на систем испитује прописно/исправно функционисање управљачког система.