Kod revizije usklađenosti koja naglasak stavlja na primjerenost, odgovarajući kriterijumi će da budu ili opšteprihvaćeni principi ili najbolja domaća ili međunarodna praksa. U nekim slučajevima, ovi kriterijumi mogu biti nekodifikovani, implicitni (podrazumijevani ili neizrečeni) ili zasnovani na pravnim principima koji su preovladavajući.
(Za cjelovitu informaciju vidjeti i: Kriterijumi revizije usklađenosti).