To su pojedinci, organizacije ili grupe istih, za koje revizor sastavlja izvještaj o obavljenoj reviziji. Kod revizije usklađenosti, korisnik je u pravilu zakonodavna vlast – skupština kao tijelo koje okuplja predstavnike građana koji su krajnji korisnici izvještaja o reviziji usklađenosti. Kod revizije usklađenosti, glavni korisnik je često i subjekt koji je donio mjerodavne propise koji su poslužili kao revizijski kriterijumi.

U reviziji učinka, po pravilu je mnogo više predviđenih ili ciljnih korisnika nego što je to slučaj u reviziji finansijskih izvještaja. Ciljni korisnik može biti i odgovorna strana, mada je rijetko to i jedini korisnik, jer je najčešće primarni predviđeni korisnik izvještaja o reviziji zakonodavna i/ili izvršna vlast. Međutim, mogu postojati i drugi predviđeni korisnici, kako unutar, tako i izvan izvršne vlasti i javnog sektora. Rezultate revizije učinka mogu koristiti građani, kako bi donosili svoj izbor na bazi kvalitetnijih informacija, tako da i to mogu biti predviđeni korisnici. Nevladine organizacije, različite interesne grupe, organizacije uključene u provođenje politika, akademska zajednica i na kraju, ali ne i manje važni, mediji – svi oni mogu biti predviđeni korisnici u određenom kontekstu. Preporučljivo je, već u ranim fazama revizije, utvrditi ko su relevantni predviđeni (ciljni) korisnici revizorskih izvještaja.