То су појединци, организације или групе истих, за које ревизор саставља извјештај о обављеној ревизији. Код ревизије усклађености, корисник је у правилу законодавна власт – скупштина као тијело које окупља представнике грађана који су крајњи корисници извјештаја о ревизији усклађености. Код ревизије усклађености, главни корисник је често и субјект који је донио мјеродавне прописе који су послужили као ревизијски критеријуми.

У ревизији учинка, по правилу је много више предвиђених или циљних корисника него што је то случај у ревизији финансијских извјештаја. Циљни корисник може бити и одговорна страна, мада је ријетко то и једини корисник, јер је најчешће примарни предвиђени корисник извјештаја о ревизији законодавна и/или извршна власт. Међутим, могу постојати и други предвиђени корисници, како унутар, тако и изван извршне власти и јавног сектора. Резултате ревизије учинка могу користити грађани, како би доносили свој избор на бази квалитетнијих информација, тако да и то могу бити предвиђени корисници. Невладине организације, различите интересне групе, организације укључене у провођење политика, академска заједница и на крају, али не и мање важни, медији – сви они могу бити предвиђени корисници у одређеном контексту. Препоручљиво је, већ у раним фазама ревизије, утврдити ко су релевантни предвиђени (циљни) корисници ревизорских извјештаја.