Rezultat rada revizije u fazi predstudije je Predstudijski memorandum sa planom revizije učinka i matricom dizajna. Predstudijski memorandum predstavlja dokument koji je rezultat predstudijskih istraživanja. Njime se objašnjava šta će biti predmet revizije, zašto se revizija obavlja, zatim cilj revizije i način na koji će se revizija obaviti, te koje su potencijalne preporuke, odnosno, na koji način revizija može doprinijeti poboljšanju stanja u revidiranoj oblasti. Svrha predstudijskog memoranduma je da se predstavi postojanje revizijskog problema, da predstavi indikatore, razloge i motive za reviziju, način provođenja revizije, da ima mandat i kapacitet za provođenje revizije i da se provođenjem revizije može pružiti nova dodana vrijednost za institucije javnog sektora, javni sektor u cjelini ili društvenu zajednicu.