Operativno planiranje revizije učinka je aktivnost koja je karakteristična za fazu predstudije – fazu predstudijskog istraživanja i provodi se na osnovu Odluke o predstudijskom istraživanju koju donosi glavni revizor, a rezultira Predstudijskim memorandumom sa radnim planom revizije učinka koji je osnova za donošenje Odluke o provođenju glavne studije.